Treść:

POLITYKA ZWROTÓW TOWARÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WHELECTRONICS.PL

1.Powyższa Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.whelectronics.pl(„Sklep Internetowy”).

2.Klient , który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania jakie przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu(„Ustawowe prawo odstąpienia”).

3.Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu produktu jest wyłącznie Konsument.Zwrotu nie może dokonać przedsiębiorca, który zakupił produktw związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Jeżeli jednak przedsiębiorcą nabył produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, wówczas również posiada status Konsumenta i jest uprawniony do Ustawowego prawa odstąpienia.

4.Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ojtush@interia.pl lub na adres firmowy.

6.Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku.

7.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

8.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.Konsument może zwrócić produkt na adres: Whelectronics Gola Świdnicka 42 58-124 Marcinowice

9.Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

10.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa sięza niezawartą.

11.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (zwyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

12.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące;

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramachSklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

14.Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:a.przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;b. gdy przedmiotem umowy sprzedażyj est rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;c.gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych (np.bielizna, strój kąpielowy).

15.Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i wchodzi w życie z dniem 30.10.2020 r